Tìm kiếm nâng cao
 • Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi NF MCCB NF1600-SEW 3P 1600A 85kA 415VAC

  Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi NF MCCB NF1600-SEW 3P 1600A 85kA 415VAC

  Mã sản phẩm: NF1600-SEW 3P 1600A 85kA
  57,962,000 đ
 • Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi NF MCCB NF1250-SEW 3P 1250A 85kA 415VAC

  Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi NF MCCB NF1250-SEW 3P 1250A 85kA 415VAC

  Mã sản phẩm: NF1250-SEW 3P 1250A 85kA
  43,880,000 đ
 • Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi NF MCCB NF1000-SEW 3P 1000A 85kA 415VAC

  Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi NF MCCB NF1000-SEW 3P 1000A 85kA 415VAC

  Mã sản phẩm: NF1000-SEW 3P 1000A 85kA
  40,851,000 đ
 • Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi NF MCCB NF800-SEW 3P 800A 50kA 415VAC

  Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi NF MCCB NF800-SEW 3P 800A 50kA 415VAC

  Mã sản phẩm: NF800-SEW 3P 800A 50kA
  19,854,000 đ
 • Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi NF MCCB NF630-SEW 3P 630A 50kA 415VAC

  Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi NF MCCB NF630-SEW 3P 630A 50kA 415VAC

  Mã sản phẩm: NF630-SEW 3P 630A 50kA
  16,717,000 đ
 • Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi NF MCCB NF630-SW 3P 630A 50kA 415VAC

  Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi NF MCCB NF630-SW 3P 630A 50kA 415VAC

  Mã sản phẩm: NF630-SW 3P 630A 50kA
  11,767,000 đ
 • Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi NF MCCB NF630-SW 3P 600A 50kA 415VAC

  Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi NF MCCB NF630-SW 3P 600A 50kA 415VAC

  Mã sản phẩm: NF630-SW 3P 600A 50kA
  11,767,000 đ
 • Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi NF MCCB NF630-SW 3P 500A 50kA 415VAC

  Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi NF MCCB NF630-SW 3P 500A 50kA 415VAC

  Mã sản phẩm: NF630-SW 3P 500A 50kA
  11,767,000 đ
 • Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi NF MCCB NF400-SEW 3P 400A 50kA 415VAC

  Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi NF MCCB NF400-SEW 3P 400A 50kA 415VAC

  Mã sản phẩm: NF400-SEW 3P 400A 50kA
  13,894,000 đ
 • Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi NF MCCB NF400-SW 3P 400A 45kA 415VAC

  Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi NF MCCB NF400-SW 3P 400A 45kA 415VAC

  Mã sản phẩm: NF400-SW 3P 400A 45kA
  8,780,000 đ
 • Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi NF MCCB NF400-SW 3P 350A 45kA 415VAC

  Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi NF MCCB NF400-SW 3P 350A 45kA 415VAC

  Mã sản phẩm: NF400-SW 3P 350A 45kA
  8,780,000 đ
 • Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi NF MCCB NF400-SW 3P 300A 45kA 415VAC

  Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi NF MCCB NF400-SW 3P 300A 45kA 415VAC

  Mã sản phẩm: NF400-SW 3P 300A 45kA
  8,780,000 đ
 • Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi NF MCCB NF400-SW 3P250A 45kA 415VAC

  Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi NF MCCB NF400-SW 3P250A 45kA 415VAC

  Mã sản phẩm: NF400-SW 3P250A 45kA
  8,780,000 đ
 • Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi NF MCCB NF250-SEW 3P 80-160A 36kA 415VAC

  Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi NF MCCB NF250-SEW 3P 80-160A 36kA 415VAC

  Mã sản phẩm: NF250-SEW 3P 80-160A 36kA
  12,766,000 đ
 • Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi NF MCCB NF250-SGV 3P 175-250A 36kA 415VAC

  Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi NF MCCB NF250-SGV 3P 175-250A 36kA 415VAC

  Mã sản phẩm: NF250-SGV 3P 175-250A 36kA
  5,670,000 đ
 • Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi NF MCCB NF250-SGV 3P 140-200A 36kA 415VAC

  Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi NF MCCB NF250-SGV 3P 140-200A 36kA 415VAC

  Mã sản phẩm: NF250-SGV 3P 140-200 36kA
  5,670,000 đ
 • Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi NF MCCB NF250-SGV 3P 125-160A 36kA 415VAC

  Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi NF MCCB NF250-SGV 3P 125-160A 36kA 415VAC

  Mã sản phẩm: NF250-SGV 3P 125-160A 36kA
  5,670,000 đ
 • Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi NF MCCB NF250-SV 3P 250A 36kA 415VAC

  Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi NF MCCB NF250-SV 3P 250A 36kA 415VAC

  Mã sản phẩm: NF250-SV 3P 250A 36kA
  3,620,000 đ
 • Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi NF MCCB NF250-SV 3P 225A 36kA 415VAC

  Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi NF MCCB NF250-SV 3P 225A 36kA 415VAC

  Mã sản phẩm: NF250-SV 3P 225A 36kA
  3,620,000 đ
 • Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi NF MCCB NF250-SV 3P 200A 36kA 415VAC

  Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi NF MCCB NF250-SV 3P 200A 36kA 415VAC

  Mã sản phẩm: NF250-SV 3P 200A 36kA
  3,620,000 đ
 • Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi NF MCCB NF250-SV 3P 175A 36kA 415VAC

  Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi NF MCCB NF250-SV 3P 175A 36kA 415VAC

  Mã sản phẩm: NF250-SV 3P 175A 36kA
  3,620,000 đ
 • Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi NF MCCB NF250-SV 3P 160A 36kA 415VAC

  Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi NF MCCB NF250-SV 3P 160A 36kA 415VAC

  Mã sản phẩm: NF250-SV 3P 160A 36kA
  3,620,000 đ
 • Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi NF MCCB NF250-SV 3P 150A 36kA 415VAC

  Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi NF MCCB NF250-SV 3P 150A 36kA 415VAC

  Mã sản phẩm: NF250-SV 3P 150A 36kA
  3,620,000 đ
 • Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi NF MCCB NF250-SV 3P 125A 36kA 415VAC

  Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi NF MCCB NF250-SV 3P 125A 36kA 415VAC

  Mã sản phẩm: NF250-SV 3P 125A 36kA
  3,620,000 đ